© 2013 Nares Glass Ltd.


Shellfish เปลือกหอย  หนา 5 mm

Size 72" x 96"

Moru กระจกลอนแก้ว  หนา 5 mm

Size 72" x 96"

Mistile กระจกลายผ้า  หนา 5 mm

Size 72" x 96"

Frosted กระจกฝ้า  หนา 3, 5, 6 mm

PATTERNED   GLASS

Satin กระจกซาติน  หนา 6, 10 mm

Size 96" x 144" อบเทมเปอร์ได้

Square สแควร์   หนา 5 mm

Size 72" x 96"